بانک ایده

جسور باشید

image01

همکاری و اجرای پروژه

تلاش کنید

image01

طرح ها و محصولات

کار را تیمی انجام دهید

image01

دوره ها و کارگاه ها

همیشه در حال یادگیری باشید

image01

ارتباط با مشاورین

از کارشناسان کمک بگیرید

image01

همکاری و اجرای پروژه

پیش فرض قوانین کلی همکاری و اجرای پروژه به صورت زیر می باشد. لیکن، ممکن است هنگام عقد قرارداد، توافق های دیگری حاصل و ثبت گردد:

پایان­ نامه، طرح­ های پژوهشی و پروژه ­های درسی:

1- گروه ظرف مدت یک ماه از زمان ارسال طرح اولیه پروژه، پذیرش یا رد آن را بررسی و به اطلاع ارائه دهنده پروژه می رساند.

2- گروه ظرف مدت 3 ماه از زمان ارسال طرح اولیه پروژه، امکان تجاری سازی پروژه را ارزیابی و به اطلاع ارائه دهنده پروژه می رساند.

3- گروه ظرف مدت 3 ماه از زمان امکان سنجی تجاری سازی پروژه و در صورت تمایل طرفین، نسبت به ارزش گذاری تجاری، عقد قرار داد و اجرای طرح کسب و کار مربوطه اقدام می کند.

4- گروه می تواند با توافق استاد راهنمای اول پایان نامه یا مجری طرح نسبت به فروش طرح کسب و کار مبتنی بر پروژه اقدام نماید.

5- تقسیم عایدی از سود تجاری سازی و انجام پروژه ها به شرح زیر خواهد بود:

* عایدی بازاریاب (بازاریابان) پروژه: در صورت تجاری شدن 10 درصد از سود خالص فروش

* عایدی گروه فر گستر سلامت: در صورت تجاری شدن 10 درصد از سود خالص فروش

* عایدی مدیر فنی پروژه: در صورت تجاری شدن 80 درصد از سود خالص فروش.

* در صورت تجاری نشدن پروژه و محدود شدن پروژه به انجام طرح تحقیقاتی و یا پایان نامه دانشجویی، 100 درصد عایدی ذکر شده در قرار داد به صورت حق الزحمه به مدیر فنی پروژه پرداخت خواهد شد.

* عایدی مرکز رشد دانشگاه 10 درصد از عایدی گروه فرگستر سلامت.

پروژه­ های آزاد:

1- گروه ظرف مدت حداکثر یک ماه از زمان ارسال طرح اولیه پروژه، امکان انجام آن در گروه را به اطلاع ارائه دهنده پروژه می رساند.

2- گروه ظرف مدت حداکثر 3 ماه از زمان ارسال طرح اولیه پروژه، امکان انجام تجاری سازی پروژه را ارزیابی و در صورت تمایل طرفین، نسبت به ارزش گذاری تجاری، عقد قرار داد و اجرای طرح کسب و کار مربوطه اقدام می کند.

3- گروه می تواند با توافق آورنده پروژه نسبت به فروش طرح کسب و کار مبتنی بر پروژه اقدام نماید.

4- در صورت جذب سرمایه گذار خارجی و یا سرمایه گذاری گروه در اجرای پروژه یا تولید محصول، عایدی سرمایه گذار از سود حاصل از پروژه به صورت جداگانه در عقد قرار داد توافق خواهد شد. بدیهی است تقسیم عایدی عوامل اجرایی (بازاریاب، گروه فرگستر سلامت و مدیر فنی پس از کسر سهم سرمایه گذار) محاسبه خواهد شد.

5- تقسیم عایدی از سود خالص انجام پروژه ها به شرح زیر خواهد بود:

* عایدی بازاریاب (بازاریابان) پروژه: در صورت انجام پروژه به صورت تکی 10 درصد از مبلغ حق الزحمه اجرای پروژه و در صورت بازاریابی جهت فروش محصول تجاری سازی شده 10 درصد از سود خالص فروش

* عایدی گروه فر گستر سلامت: در صورت انجام پروژه به صورت تکی 10 درصد از مبلغ حق الزحمه اجرای پروژه و در صورت تجاری سازی محصول توسط مدیر فنی مربوطه 20 درصد از سود خالص فروش

* عایدی مجری (مجریان) پروژه: در صورت انجام پروژه به صورت تکی 80 درصد از مبلغ حق الزحمه اجرای پروژه و در صورت تجاری سازی محصول توسط مدیر فنی مربوطه 70 درصد از سود خالص فروش

* عایدی مرکز رشد دانشگاه 10 درصد از عایدی گروه فر گستر سلامت

 

دریافت پروژه

فقط فایل PDF آپلود شود

پیگیری پروژه

با وارد کردن شماره پیگیری نتیجه بررسی پروژه خود را از مدیر دریافت کنید.

مراحل انجام یک پروژه

تعیین مشکل اصلی

برنامه ریزی و طرح پروژه

مهیا ساختن تیم پروژه

تقسیم وظایف

پیاده سازی و انجام پروژه

ارزیابی روند اجرای پروژه