دوره ها و کارگاه ها

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که در خوشبینانه ترین حالت ساعات کار مفید در ایران در هر روز تا 2 ساعت است که میزان هفتگی آن به بیشتر از 11 ساعت نمی رسد. البته برخی آمارهای دیگر نیز این میزان را 6 تا 7 ساعت در هفته برآورد کرده است. با این حال میزان ساعات کار مفید هفتگی در ژاپن 40 تا 60 ساعت و در کره جنوبی نیز 54 تا 72 ساعت برآورد می شود.

متاسفانه آمارهای ارائه شده در مورد میزان ساعات کار مفید کارکنان شاغل در بخش دولتی کشور به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که برآورد شده است متوسط ساعت کار مفید افراد در بخش دولتی در طول یک روز فقط 22 دقیقه است که البته این موضوع نافی فعالیت های مثبت بسیاری از کارکنان شاغل در بخش دولتی کشور نیست اما به صورت کلی با آمارهای مناسبی در این بخش مواجه نیستیم.

با توجه به مدرک گرایی حال حاضر در جامعه می توان استخدام را جزء آرزوهای تمامی دانشجویان به حساب آورد. حال آن که راه های بهتری و مناسب تری برای خدمت به جامعه و کسب درآمد نیز وجود دارد. در این کارگاه تلاش می شود تا ابزارها، روش ها، تخصص های لازم و چگونگی ثمرنشستن یک ایده از ابتدا تا انتها توضیح داده شود تا از ایده به کارآفرینی و درآمد برسیم.